Polandchevron-down_icon
 • Austria
 • Belgium
  • Flemish
  • French
 • Canada
  • English
  • French
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
  • German
  • French
  • Italian
 • The Netherlands
 • United Kingdom
 • United States

Warunki

1. Wprowadzenie

Witamy w aplikacji Too Good To Go ApS, stanowiącej własność Too Good To Go ApS, zarejestrowanej przez duński Urząd ds. Handlu (Danish Business Authority) pod numerem CVR-nr 37561304, Landskronagade 66 , 2100 København Ø, Denmark („TGTG” lub „My”).

Misją TGTG jest zwiększenie świadomości o zjawisku marnotrawstwa żywności oraz jego ograniczenie w skali światowej poprzez udostępnienie nadwyżek żywności konsumentom.

Umożliwiamy użytkownikom końcowym („Klientom”) składanie rezerwacji na nadwyżki żywności oraz na nadwyżki innych produktów, w tym niesprecyzowanych produktów w tzw. „Magicznych Torbach” („Magic Bags”) („Produkty”), w sklepach z żywnością, restauracjach, supermarketach, piekarniach, hotelach, stacjach benzynowych, itp. („Sklepy”), które są pokazywane na naszej platformie („Usługa”).

Niniejszy regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do rezerwacji oraz sprzedaży Produktów za pośrednictwem naszych stron internetowych: https://toogoodtogo.pl/pl lub aplikacji („Platforma”).

Przed złożeniem Rezerwacji (zgodnie z poniższą definicją), Klient powinien zaakceptować niniejszy Regulamin, w związku z czym Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem jeszcze przed złożeniem zamówienia na Platformie.

Polityka TGTG dotycząca prywatności oraz plików cookie, która jest dostępna na Platformie, stanowi integralny element niniejszego Regulaminu i również będzie podlegała akceptacji w momencie akceptowania Regulaminu.

2. Koncepcja TGTG

Klienci mają możliwość zarezerwowania Produktów udostępnianych na Platformie poprzez złożenie Rezerwacji (zgodnie z poniższą definicją) na Platformie.

TGTG powiadomi Klienta o otrzymaniu Rezerwacji poprzez przesłanie Potwierdzenia Otrzymania Rezerwacji (zgodnie z poniższą definicją). Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji (zgodnie z poniższą definicją) wskazuje jedynie, że rezerwacja została otrzymana oraz jest przetwarzana i nie oznacza, że rezerwacja została zaakceptowana przez Sklep.

Po złożeniu rezerwacji przez Klienta i przekazaniu przez TGTG Potwierdzenia Otrzymania Rezerwacji, Klient zobowiązuje się do przybycia do Sklepu w wyznaczonym terminie Odbioru (zgodnie z poniższą definicją). Sklep zobowiązuje się do zaoferowania Produktów do sprzedaży po dokonaniu akceptacji Rezerwacji w terminie Odbioru (zgodnie z poniższą definicją). Obie strony zachowują prawo do anulowania Rezerwacji na zasadach przedstawionych poniżej.

TGTG jedynie umożliwia sprzedaż Produktów przez Sklep na Platformie, a zatem TGTG nie łączą żadne stosunki umowne z Klientami dotyczące Produktów lub sprzedaży Produktów. TGTG nie jest odpowiedzialna za Produkty oraz za wykonanie obowiązków umownych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sklepem i Klientem.

TGTG zajmuje się wyłącznie pobieraniem Ceny Zakupu (zgodnie z poniższą definicją) na rzecz Sklepów i tym samym działa jako agent płatności w imieniu Sklepu.

3. Akceptacja

W celu złożenia zamówienia na Platformie, Klient musi spełniać następujące warunki:

 • mieć prawo do zawierania wiążących umów;
 • być osobą fizyczną kupującą Produkty z przeznaczeniem na cele prywatne, tzn. na cele, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • mieć ukończone 18 lat oraz posiadać ważną kartę debetową lub kredytową lub inny środek płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności na Platformie;
 • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.

Klient wyraża zgodę, że wszelkie umowy pomiędzy Klientem a TGTG oraz inne informacje niezbędne do świadczenia Usług będą przechowywane przez TGTG zgodnie z polityką prywatności TGTG.

Ponadto, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz SMS-ów w związku ze złożonymi przez niego zamówieniami. Jest to konieczne, aby TGTG mogła mieć pewność, że Klient otrzyma wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.

TGTG zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zamówienie Klienta będzie podlegało postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili, w której Klient złożył zamówienie.

4. Dane kontaktowe TGTG oraz Obsługa Klienta

Too Good To Go Poland Sp. z o.o.

Piękna 19

00-549 Warszawa

Polska

5. Produkty oraz informacje dotyczące Produktów

TGTG wyłącznie umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sklepem i nie ponosi odpowiedzialności za Produkty ani za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.

TGTG nie zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą, kupnem, przechowaniem, przygotowaniem, produkcją, przetwarzaniem, oznaczaniem, pakowaniem, dostawą i obsługą Produktów. TGTG nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań umownych dotyczących Produktów w stosunku do Klientów, w szczególności za wytwarzanie, sprzedaż, kupno, przechowanie, przygotowanie, produkcję, przetwarzanie, oznaczanie, dostawę, jakość, składniki, alergeny, i obsługę Produktów oraz za zgodność Produktów, oraz sposobu wykonywania powyższych czynności, ze stosownymi przepisami prawnymi.

Klient może znaleźć informacje na temat Produktów oraz opis Produktów na Platformie. Informacje te mają na celu stworzenie Klientom jak najlepszych warunków do oceny wybranych Produktów przed złożeniem rezerwacji. Sklepy są odpowiedzialne za treść oraz dostępność informacji o Produktach. Sklepy również odpowiadają za zapewnienie, że informacje dotyczące Produktów są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne.

Jeżeli Klient ma wątpliwości dotyczące alergenów lub zawartości (składników) Produktu lub innych informacji dotyczących Produktu, powinien skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio ze Sklepem przed złożeniem zamówienia. Dane kontaktowe Sklepu będą dostępne na Platformie. Klient może zawsze anulować Rezerwacje z powodu składników, alergenów lub innych informacji dotyczących Produktów przedstawionych na etykiecie Produktu.

Podczas Odbioru (zgodnie z poniższą definicją), Sklep przekaże Klientowi informacje dotyczące listy składników, alergenów oraz innych informacji dotyczących Produktów przedstawionych na etykiecie Produktu. Produkty zakupione za pomocą Platformy powinny zostać spożyte bezpośrednio po Odbiorze lub zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na etykiecie Produktu lub przekazanymi przez Sklep. TGTG nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie u Klientów niepożądanych reakcji przez Produkty, niezależnie od ich przyczyn, w tym także wskutek niezastosowania się przez Klienta do instrukcji na etykiecie lub innych informacji, przekazanych zgodnie z niniejszym Regulaminem lub bezpośrednio przez Sklep.

TGTG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych wynikających z umów zawartych pomiędzy Sklepem a Klientem dotyczących Produktów, w tym w zakresie wytwarzania, sprzedaży, kupna, przechowania, przygotowania, produkcji, przetwarzania, oznaczania, dostawy, jakości, składników, alergenów lub obsługi Produktów.

6. Rezerwacja Produktów

Lista aktywnych Sklepów znajduje się w aplikacji. Jeżeli Klient zezwolił aplikacji na używanie usług lokalizacyjnych (location services), aplikacja wyświetli listę Sklepów znajdujących się najbliżej Klienta. Po dokonaniu wyboru Sklepu oraz Produktu, Klient będzie miał możliwość złożenia zamówienia, wybierając przycisk „rezerwuję”, „składam rezerwację” lub podobny przycisk.

Powyższa lista jest wygenerowana wyłącznie na podstawie kryteriów geograficznych. Klient będzie miał również możliwość filtrowania wyników według dostępności określonych Produktów do zarezerwowania, terminu Odbioru, rodzaju Produktów znajdujących się w „Magicznych Torbach” („Magic Bags”) lub według innego kryterium ustanowionego przez TGTG.

Sklepy, do których odsyła aplikacja, to Sklepy, które są aktywne na Platformie.

Lista Produktów na Platformie stanowi jedynie zaproszenie dla Klientów do składania rezerwacji. Rezerwacja złożona przez Klienta za pomocą Platformy („Rezerwacja”) stanowi ofertę zakupu Produktu złożoną przez Klienta danemu Sklepowi.

Rezerwacja podlega akceptacji przez Sklep w terminie Odbioru, a zatem Rezerwacja będzie wiążąca dla Sklepu oraz Klienta przy Odbiorze Produktu (zgodnie z poniższą definicją), z zastrzeżeniem jednak ograniczeń dotyczących prawa do anulowania Rezerwacji ze względu na naturę Koncepcji TGTG w przypadkach wskazanych w punkcie 8 poniżej.

7. Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji

Po otrzymaniu Rezerwacji, TGTG rozpocznie procedurę przetwarzania Rezerwacji, przesyłając ją do odpowiedniego Sklepu. TGTG poinformuje Klienta, że otrzymał Rezerwację („Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji”) oraz, że Rezerwacja jest przetwarzana. Zawracamy jednak uwagę, że znajdująca się na Platformie strona z potwierdzeniami informuje jedynie, że rezerwacja została otrzymana i jest przetwarzana, co nie oznacza, że Rezerwacja została zaakceptowana przez Sklep.

Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji powinno zostać zachowane przez Klienta. Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji będzie zawierało informacje dotyczące Rezerwacji złożonej przez Klienta.

Proszę mieć na uwadze fakt, że Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji nie oznacza, że Rezerwacja została zaakceptowana, lecz jest jedynie potwierdzeniem otrzymania Rezerwacji.

8. Prawo do anulowania

W związku z tym, że misją TGTG jest ograniczenie marnotrawstwa żywności oraz innych produktów, jeżeli Sklep nie posiada w danej chwili nadwyżki Produktów, zachowuje on prawo do anulowania Rezerwacji najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem ustalonego terminu Odbioru (zgodnie z poniższą definicją). W takim przypadku Klient otrzyma powiadomienie o anulowaniu Rezerwacji od TGTG lub od Sklepu drogą e-mailową lub SMS-em lub też powiadomienie z Platformy, pod warunkiem, że dane kontaktowe podane przez Klienta są poprawne i Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.

Z uwagi na to, że Produkty mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia, Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów zawartej na odległość ze Sklepem. Niezależnie od powyższego, Klient może odstąpić od Rezerwacji tj. anulować Rezerwację najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem ustalonego terminu Odbioru. Klient zachowuje dodatkowo prawo anulowania Rezerwacji do momentu Odbioru ze względu na składniki, alergeny lub inne informacje przedstawione na etykiecie Produktu.

Decyzja Klienta o anulowaniu Rezerwacji powinna zostać przekazana TGTG za pomocą linku do reklamacji znajdującego się na Platformie.

Jeżeli Klient anuluje Rezerwacje w sposób nie odpowiadający powyższym zasadom, nie będzie uprawniony do zwrotu zapłaty.

9. Odbiór

Produkty zarezerwowane na Platformie muszą zostać odebrane przez Klienta w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Sklep („Odbiór”). Opis Sklepu oraz szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu Odbioru będą dostępne na Platformie oraz dodatkowo w Potwierdzeniu Otrzymania Rezerwacji. Jeżeli Klient przybędzie do miejsca Odbioru przed wyznaczonym terminem Odbioru, powinien on zaczekać na zewnątrz Sklepu z uwagi na innych klientów Sklepu. Zwracamy uwagę, że gdy Klient przybędzie do Sklepu po wyznaczonym terminie Odbioru, Sklep może być zamknięty.

Podczas Odbioru Klient powinien przedstawić pracownikowi Sklepu Potwierdzenie Otrzymania Rezerwacji w aplikacji TGTG, po czym pracownik „przesuwa” je nad czytnikiem i wydaje zarezerwowane Produkty. Przy Odbiorze na Kliencie spoczywa obowiązek okazania pracownikowi Sklepu Potwierdzenia Otrzymania Rezerwacji. Zaleca się przy tym, aby Klient upewnił się, że przekazane Produkty oraz ich liczba jest zgodna z Rezerwacją.

10. Cena

Wszystkie ceny są wyrażone w walucie kraju, w którym Sklep się znajduje i zawierają podatek VAT, ale mogą nie uwzględniać opłat administracyjnych z tytułu dokonywania płatności internetowych, chyba że postanowiono inaczej.

Wszelkie opłaty dotyczące zamówienia oraz płatności zostaną wyliczone i przedstawione Klientowi w chwili składania przez niego Rezerwacji.

Jakość (wartość) Produktów dostępnych na Platformie odzwierciedla odpowiednio jakość (wartość) Produktów, które nie są sprzedane jako nadwyżka żywności.

11. Zapłata

Klient może zapłacić za pomocą kart debetowych oraz kredytowych albo za pomocą innych metod płatności dostępnych na Platformie.

W przypadku korzystania z karty kredytowej lub debetowej, Klient składając Rezerwacje wpisuje numer karty, datę jej ważności oraz kod zabezpieczający.

Po złożeniu przez Klienta Rezerwacji, kwota należności za Produkty określona przez Sklep („Cena Zakupu”) zostaje autoryzowana lub zablokowana (w zależności od wybranej metody płatności) na koncie Klienta („Konto”). Cena Zakupu zostanie ściągnięta z konta Klienta w chwili zarezerwowania Produktu lub w trakcie albo bezpośrednio po Odbiorze (w zależności od wybranej metody płatności). Jeżeli Rezerwacja zostanie anulowana zgodnie z niniejszym Regulaminem, kwota Ceny Zakupu zostanie odblokowana lub zwrócona Klientowi.

Cena Zakupu jest pobierana od Klienta przez TGTG na rachunek i w imieniu Sklepu. TGTG może zmienić, zmodyfikować lub zrestrukturyzować procedurę dokonywania płatności przez Klientów, jeżeli uzna to za uzasadnione. Zmiana procedury dokonywania płatności nie będzie naruszała praw Klientów nabytych w oparciu o procedurę dokonywania płatności przed dokonaniem jej zmiany.

Platforma korzysta z dostawców usług płatniczych spełniających warunki standardu PCI. Płatności dokonane na Platformie za pomocą kart debetowych lub kredytowych są bezpieczne i certyfikowane przez wystawcę karty. Wszelkie płatności są dokonywane za pomocą zaszyfrowanego połączenia internetowego.

TGTG nie przechowuje żadnych danych dotyczących kart debetowych lub kredytowych. Dane te są przetwarzane przez dostawców usług płatniczych, którzy mogą jednakże przechowywać takie dane.

Jeżeli transakcja Klienta zostanie odrzucona podczas dokonywania płatności za zamówienie, Klient powinien zweryfikować, czy podał prawidłowe dane.

Jeżeli pomimo skorygowania błędu, karta kredytowa po raz kolejny zostanie odrzucona, TGTG zaleca, aby Klient skontaktował się za swoim bankiem.

W związku ze standardowymi procedurami bankowymi, po złożeniu przez Klienta Rezerwacji przy użyciu karty debetowej lub kredytowej i autoryzacji płatności, bank lub wystawca karty zablokuje pełną kwotę płatności za Rezerwacje. Jeżeli Rezerwacja zostanie odrzucona przez Sklep lub anulowana z jakiekolwiek innego powodu zgodnie z niniejszym Regulaminem, bank lub wystawca karty nie przekaże kwoty płatności za zamówienie na rzecz TGTG i zamiast tego zwróci ją Klientowi poprzez zwolnienie odpowiedniej kwoty i dodanie jej do dostępnego salda Klienta. Procedura ta może trwać do 10-ciu dni roboczych (lub dłużej, w zależności od banku lub wystawcy karty Klienta). TGTG nie ma uprawnień do kierowania zapytań do banku lub wystawcy karty Klienta w sprawie konkretnych problemów z płatnościami, a zatem takie działanie leży w gestii Klienta.

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient akceptuje powyższe zasady dokonywania płatności oraz oświadcza, że jest świadomy, iż TGTG nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w ww. zakresie.

12. Reklamacje

Jeżeli Klient będzie niezadowolony z Usługi lub Produktów (w tym z „Magicznej Torby” oraz jej zawartości), będziemy wdzięczni, jeżeli Klient skieruje skargę do działu Obsługi Klienta TGTG, w miarę możliwości, przed podjęciem jakichkolwiek innych kroków. TGTG rozpatrzy skargi (łącznie z tymi dotyczącymi „Magicznej Torby” oraz jej zawartości) zgodnie z własnym uznaniem a wszystkie decyzje TGTG odnoszące się do Usługi oraz Produktów będą podejmowane niezależnie przez TGTG.

W przypadku, gdy sposób rozpatrzenia skargi Klienta przez TGTG nie spełni oczekiwań Klienta, Regulamin w żaden sposób nie ogranicza prawa Klienta do skorzystania z środków związanych z rozwiązywaniem sporów ze Sklepem/TGTG, które przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie skargi są obsługiwane przez TGTG i Klient powinien kierować skargi przeciwko TGTG a nie Sklepowi.

Zalecamy, aby Klient zweryfikował zawartość Produktów w momencie ich otrzymania.

W razie zamiaru złożenia skargi prosimy, aby Klient skontaktował się z TGTG za pomocą linku do reklamacji znajdującego się na Platformie, podając przy tym wymagane dane i informacje dotyczące Produktów/Usługi oraz przyczynę złożenia skargi. Po otrzymaniu skargi TGTG, a jeżeli będą tego wymagały okoliczności sprawy TGTG przy współpracy ze Sklepem, przeanalizuje skargę i następnie TGTG udzieli Klientowi odpowiedzi w ciągu czternastu dni.

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi serwis internetowy umożliwiający skorzystanie z pozasądowych mechanizmów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Serwis ten, dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, został uruchomiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

13. Opinie Klientów

Opinie wystawianie przez Klientów na Platformie nie mogą w szczególności:

 • zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści;
 • promować przemocy lub dyskryminacji;
 • naruszać praw własności intelektualnej innej osoby bądź osoby prawnej;
 • naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności);
 • promować nielegalnej działalności lub naruszać prywatności innej osoby;
 • być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest TGTG; lub
 • być wykorzystywane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzenia w błąd co do związków Klienta z inna osobą.

TGTG nie kontroluję, nie zmienia ani nie redaguje wystawionych opinii, z wyjątkiem tego, że TGTG ma prawo do usunięcia lub edytowania w każdej chwili opinii wystawionych lub przesłanych na Platformę, które naruszają jeden lub więcej z powyższych zakazów lub zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.

Opnie wystawione na Platformie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady TGTG. Opinie odzwierciedlają poglądy Klientów, którzy złożyli zamówienia na Platformie lub innych osób trzecich, a wszelkie oświadczenia, porady lub opinie przedstawiają wyłącznie ich poglądy. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, TGTG nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. opinie, w tym, w szczególności, za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Klient może się zetknąć czytając takie opinie.

TGTG jest uprawione do przechowywania opinii.

Klient nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści za wystawianie opinii na Platformie.

Pomiędzy wystawieniem opinii a jej publikacją na Platformie może wystąpić opóźnienie.

14. Zachowanie Klientów

Klienci są proszeni o zachowanie się z szacunkiem wobec klientów oraz pracowników Sklepu, jak również wobec pracowników TGTG.

W przypadku niewłaściwego zachowania Klienta wobec Sklepu, innych klientów Sklepu lub TGTG, lub w wypadku, gdy Klient popełni przestępstwo przeciwko Sklepowi lub na jego terenie w związku z Usługą, naruszy zasady kodeksu postępowania obowiązującego w Sklepie lub TGTG lub dopuści się innego, podobnego zachowania, TGTG może, w szczególności po złożeniu przez Sklep skargi, wykluczyć lub zawiesić możliwość korzystania przez Klienta z Platformy i Usługi. Interwencja TGTG w tym zakresie nie pozbawia Sklepu prawa do dochodzenia odszkodowania na innej podstawie prawnej.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

TGTG nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające lub związane z: (i) sprawami, za które Sklep ponosi odpowiedzialność; (ii) błędami osób trzecich za które TGTG nie ponosi odpowiedzialności; (iii) Rezerwacjami złożonymi przez Klientów za pomocą nieuczciwie uzyskanych danych płatniczych lub innych danych (np. phishing danych dotyczących kart kredytowych, kradzież tożsamości, itp.); (iv) zawartością stron internetowych, do których linki znajdują się na Platformie, włącznie z poprawnością tych stron, do których prowadzi dany link oraz poziomem ochrony danych osobowych na takiej stronie.

TGTG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi, jeżeli wynika to z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

16. Własność intelektualna

Klient może korzystać z Platformy oraz drukować lub pobierać zamieszczone na niej treści na swój własny, niekomercyjny użytek na następujących zasadach:

 • Klient nie może korzystać z Platformy w sposób niewłaściwy (w tym hakować lub wydobywać dane (scraping)).
 • Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Platformy i publikowanych na niej materiałów (w tym zdjęć i grafiki) należą do TGTG lub licencjodawców TGTG, o ile nie wskazano inaczej. Dzieła te są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami odpowiednich traktatów na obszarze całego świata, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wykorzystanie jakichkolwiek treści pobranych z Platformy w sposób inny niż zgodnie z niniejszym punktem 16 jest zabronione.
 • Klient nie może modyfikować elektronicznej lub papierowej wersji materiałów ściągniętych lub wydrukowanych zgodnie z punktem 16 , a także nie może wykorzystywać jakichkolwiek obrazów, fotografii bądź innych obiektów graficznych, czy też sekwencji wideo lub audio, w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu;
 • Klient zapewni, aby TGTG była każdorazowo wskazana jako autor materiału pobranego z Platformy i aby każdorazowo zamieszczane były stosowne odniesienia do TGTG jako jego autora;
 • Klient nie może wykorzystywać jakichkolwiek materiałów zamieszczanych na Platformie ani samej Platformy w celach komercyjnych bez uzyskania od TGTG stosownej licencji.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami niniejszego punktu 16, Platforma nie może być wykorzystywana, a żadna część Platformy nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek innej platformie ani nie może być objęta żadnym publicznym czy też prywatnym systemem lub serwisem elektronicznego wyszukiwania i udostępniania danych, bez uprzedniej pisemnej zgody TGTG.

17. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin (w tym Rezerwacje oraz umowy zakupu Produktów zawarte w oparciu o Regulamin) podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w przypadku, gdy sporów takich nie można rozstrzygnąć polubownie z TGTG lub z Sklepem, będą rozstrzygane przez sądy polskie.

18. Odstąpienie od umowy dotyczącej Usługi*

*Odstąpienie nie ma zastosowania do umowy dotyczącej Produktu zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem

Klient, który jest konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy dotyczącej Usługi bez podawania przyczyny. Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z tego prawa, Klient musi poinformować TGTG o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie TGTG jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane w punkcie 4 powyżej). Klient może w tym celu skorzystać z poniższego formularza, jednak nie jest to wymagane. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. 14 dniowego terminu.

TGTG informuje jednocześnie, że rozpoczęcie przez TGTG świadczenia Usługi przed upływem okresu, w którym Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, nie pozbawia konsumenta prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać jedynie w wypadku, gdy Klient zamierza odstąpić od umowy)

Dot.: Imię i nazwisko oraz adres TGTG

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na korzystanie z Usługi:

- Zamówionej w dniu (*)/otrzymanej w dniu (*)

- imię i nazwisko Klienta/imiona i nazwiska Klientów\

- adres Klienta/adresy Klientów

- data

- podpis konsumenta/konsumentów (jedynie w wypadku gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić